TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo
05 Th5

CÕI NGƯỜI TA

Thụy Khuê Cõi người ta2007 của Lê Bá Đảng, cũng vẫn là cõi mà hội họa và điêu khắc nghĩa vật chất lẫn tinh thần: Vẽ, cắt là một. Rắn, mềm là một. Là thần người và thần đất hoà hợp. Là trống mà đầy. Là...

Xem thêm