TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

Cõi người ta

Cõi người ta là cõi thiên nhiên được nghệ thuật hoá, là cõi tâm thân gắn liền với tạo vật. Trong cuộc đời trải nghiệm của họa sĩ, ông đã đúc kết thành hai nhân tố “trống-đầy” hay “sắc-không”.Cõi người ta thể hiện cái sinh biến giữa con người với thiên nhiên và tạo vật, là cõi hoà đồng nơi tâm thân con ngưòi hoà quyện với không gian và thời gian, nội giới và ngoại giới hoà hợp, con người và cảnh vật hòa quyện trong những nét nửa thiền nửa tục, nửa hoạ nửa khắc: cảnh trong người, người trong cảnh –  một hình thể có nhiều bóng. Để thể hiện trạng thái này, Lê Bá Đảng đã dùng hai nhân tố trên để tạo hồn cho các hình thái và tạo bóng cho các linh hồn ấy trong tác phẩm nghệ thuật. Nó có ý nghĩa cụ thể của câu kinh Bát nhã “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” – có mà không, không mà có, thể hiện tính lưỡng nguyên trong con người như hình với bóng, như tâm với hồn, như sống với chết, ông muốn diễn tả cái sinh biến trong vũ trụ và cõi người.

Các bộ sưu tập khác